Polityka prywatności

shop.dekorynati.pl

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy shop.dekorynati.pl prowadzony jest Natalię Walenciak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Natalia Walenciak Dekory Nati, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5262875133 , REGON 360515260. Adres prowadzenia działalności gospodarczej to Redykajny 16c, 11-041 Redykajny.
2. Administratorem Danych Osobowych zebranych za pomocą Sklepu internetowego shop.dekorynati.pl jest Natalia Walenciak Dekory Nati, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Redykajny 16c 11-041 Redykajny.
3. Za pomocą niniejszego Sklepu zbierane są dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2015r. 2135z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2013r. poz. 1422) oraz powszechnymi przepisami prawa.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
5. Sklep przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy podali je w sposób dobrowolny zgodnie z celem ich przeznaczenia wskazanym przez Sklep podczas wypełniania stosownych formularzy w Sklepie.
6. Każdy Użytkownik Sklepu zobowiązany jest w sposób wyraźny wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez naciśnięcie checkboxa z klauzulą zgody na przetwarzania danych osobowych.
7. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych za pomocą formularza rejestracyjnego z lub bez zakładania konta, Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia użytkownika.
8. Użytkownik może w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie swojej rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mailowy: natalia@dekorynati.pl oraz listownie na adres: Natalia Walenciak Dekory Nati Redykajny 16c 11-041 Redykajny.

§ 2
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Sklep będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza zamówienia produktów znajdującego się pod adresem https://shop.dekorynati.pl/checkout/
2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza.
3. Przy wypełnianiu formularza niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Sklepu, w przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża na to zgody Sklep nie będzie miał możliwości zrealizowania zamówienia.
4. Podczas wypełniania formularza, Użytkownik podaje w formularzu jedynie niezbędne dane do realizacji zamówienia:
imię i nazwisko
adres
nr telefonu
adres e-mail
nazwa firmy (opcjonalnie)
numer NIP (opcjonalnie)
5. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika ze Sklepu (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu;
d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu.
6. Dane powierzone w formularzach mogą zostać przekazane wybranemu przez Użytkownika operatorowi płatności celem realizacji płatności za dokonany zakup.

§ 3
POLITYKA COOKIES

1. Definicje:
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
2. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies.
3. Rodzaje wykorzystywanych cookies.
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. W celu maksymalnej możliwej minimalizacji powyższego ryzyka do transmisji danych poimędzy przeglądarką internetową Użytkownika a Sklepem stosowany jest szyfrowany protokół transmisji danych (“https”).
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. Dostosowaniu zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
b. Tworzenia statystyk, w celu ustalenia w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu;
b. Pliki cookies na potrzeby zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych na temat wykorzystywanych funkcjonalności Sklepu. Ten typ plików cookies w żaden sposób nie pozwala na ustalenie tożsamości Użytkownika. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies Google Inc z siedzibą w USA).

7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.